twitter
rss

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
26 Ianuarie

Declaratie unica

anexa1198_1_10012019

Declaratia privind veniturile realizate in anul 2018. Declarația se depune, în intervalul 1 ianuarie – 25 mai inclusiv al anului următor celui de realizare a venitului, la organul fiscal competent.

Declaraţia se completează şi se depune, în mod obligatoriu, de către persoanele fizice care realizează venituri în bani şi/sau în natură provenind din:

 • Activităţi independente:
  • activităţi comerciale – fapte de comerţ, prestări de servicii, altele decât cele din profesii libere, precum şi practicarea unei meserii, inclusiv din activităţi adiacente, precum şi venituri din cedarea folosinţei bunurilor calificate în categoria venituri din activităţi independente;
  • profesii libere – exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfăşurate în mod independent, în condiţiile legii;
  • drepturi de proprietate intelectuală – brevete de invenţie, desene şi modele, mostre, mărci de fabrică şi de comerţ, procedee tehnice, know-how, drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor şi altele asemenea.

  Declaraţia se depune şi de către persoanele fizice care au realizat venituri din activităţi independente pentru care impozitul reţinut la sursă de plătitorii de venituri reprezintă plată anticipată în contul impozitului anual, potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare:

  • venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
  • venituri din vânzarea bunurilor în regim de consignaţie;
  • venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial;
  • venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil;
  • venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară.

  Nu au obligaţia depunerii declaraţiei persoanele fizice pentru care impozitul reţinut de plătitorii de venituri este final, potrivit opţiunii contribuabililor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Nu au obligaţia depunerii declaraţiei persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri din activităţi independente impuse pe bază de norme de venit, cu excepţia persoanelor care au depus declaraţiile de venit estimativ în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate, conform legii.

Declaraţia trebuie depusă până la data de 25 mai. Formularul se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România; sau la organul fiscal organul fiscal competent definit potrivit legilor în vigoare, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice. Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată, într-un singur exemplar. Este necesar să păstraţi o copie a declaraţiei depuse. Formularul este conform Ordinului Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administraţie Fiscală (ANAF) nr. 233/01.02.2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 101/08.02.2011. Formularul este pre-completat cu datele ce permit direcţionarea a 2% din impozitul dvs. pe venit către Asociatia Darian pentru Sindromul Down – DARAS. Această direcţionare nu vă costă nimic; dacă nu o folosiţi, banii respectivi revin statului.

Vă mulţumim!